Όροι διαγωνισμού " NFL Photo Frame"

Όροι διαγωνισμού " NFL Photo Frame"

image003.jpg

Όροι διαγωνισμού 2ου No Finish Line 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρία με την επωνυμία «ONSIDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 5, Κηφισιά, Αττική (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων marketing και με σκοπό την επίτευξη της προώθησης και διαφημιστικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζεται και ειδικότερα του brandname «SPORΤINGBET» διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο « NFL Photo Frame»

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στο Διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι όσοι συμμετάσχουν, ακολουθώντας τον τρόπο συμμετοχής όπως περιγράφεται κατωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 25 Απριλίου έως 29 Απριλίου 2018 (και ώρα 23.59). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 25 Απριλίου 2018 έως 29 Απριλίου 2018 (και ώρα 23:59). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Προκειμένου ο εκάστοτε Συμμετέχων να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσει τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #SbetCares. Στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από την διοργανώτρια εταιρεία στη σελίδα της στο FB.

 1. Δώρα.

Μέσω του Διαγωνισμού, θα προκύψουν 10 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από 1 μπλούζα της διοργάνωσης του NFL, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη είτε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Πόλο γυναικών, Αλεξάνδρας Ασημάκη, ή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο άλμα επί κοντώ, Κώστα Φιλιππίδη.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της εταιρείας από την οποία θα προκύψουν οι 10 τυχεροί νικητές καθώς και 10 επιλαχόντες. Ο χρόνος και τρόπος παραλαβής των δώρων θα γνωστοποιείται στους Νικητές εγκαίρως από την Διοργανώτρια Εταιρία μέσω facebook ή μέσω e-mail.

Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την 02/05/2018 και ώρα 14:00 το δώρο που κέρδισε, θα κληθούν προς αποδοχή του αντίστοιχου δώρου οι αναπληρωματικοί νικητές κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά την 05/05/2018 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

 1. Ταυτοποίηση Νικητών.

Για την παράδοση του δώρου, δύναται να απαιτείται η ταυτοποίηση του εκάστου αρχικού νικητή (ή των αναπληρωματικών του) μέσω επίδειξης του Δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής, επιφυλασσομένου παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του δώρου σε νικητή του διαγωνισμού που κατά την εύλογη αυτού κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.

 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλήρωσης.

Ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και στην σελίδα της Sportingbet στο Facebook.

 1. Αποδοχή Όρων.

Η αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή, η οποία όλως επικουρικώς παρέχεται και δια του παρόντος στον Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος, να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στην συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης ή/και δημοσίευσης των στοιχείων τους

[ενδεικτικά: ανακοίνωση των ονομάτων τους στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/Sportingbet.gr/ /, καθώς και στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό έντυπο του Διοργανωτή, ή στη χρήση του ονόματός τους ή της φωτογραφίας ή βιντεοσκόπησης τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, δηλώνουν δε ότι ενημερώθηκαν σχετικά με το δικαίωμά τους να λαμβάνουν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τον Διοργανωτή καθώς και σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 1. Ανάκληση – Ακύρωση Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου Εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.

 1. Ισχύς – Τροποποίηση Όρων.

Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σε αυτόν και ισχύουν από 25/04/2018 και μέχρι τροποποίησης ή αντικατάστασης τους μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του προγράμματος.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Βγάζει… πρωταθλητή η Serie A; - Στοίχημα ποδόσφαιρο

Βγάζει… πρωταθλητή η Serie A; - Στοίχημα ποδόσφαιρο

Ντόρτμουντ σε... πανικό και κίνδυνο! - Στοίχημα ποδόσφαιρο

Ντόρτμουντ σε... πανικό και κίνδυνο! - Στοίχημα ποδόσφαιρο